Algemene voorwaarden.

Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie 
tussen nagelstudio ‘Diamant-nails’ en een cliënt waarop nagelstudio ‘Diamant-nails’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen  Nagelstudio ‘Diamant-nails’
Nagelstudio ‘Diamant-nails’ zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de 
op dat moment bekende stand van de wetenschap. Nagelstudio ‘Diamant-nails’ zal 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet  bij verhindering dit voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur 
voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nagelstudio ‘Diamant-nails’ 25% van  de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt  meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag  Nagelstudio ‘Diamant-nails’ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch  het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Nagelstudio ‘Diamant-nails’ moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen  hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij
gehinderd worden  door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en
jurisprudentie daarover  zegt, inbegrepen werkstakingen in Nagelstudio
‘Diamant-nails’.

Betaling
Nagelstudio ‘Diamant-nails’ vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar 
in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelstudio ‘Diamant-nails’ vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de  aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt
dient  direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele  producten contant te voldoen.

Personeel in de studio
Nagelstudio ‘Diamant-nails’ heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien nagelstudio  ‘Diamant-nails’ dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet nagelstudio ‘Diamant-nails’ vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  nagelstudio ‘Diamant-nails’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

Nagelstudio ‘Diamant-nails’ neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan 
niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Nagelstudio Diamant-nails’ behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio ‘Diamant-nails’ zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Nagelstudio ‘Diamant-nails’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en  wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, nagelstudio ‘Diamant-nails’ verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.